Подобрување на продуктивноста

Improving productivity

Подршка на пчеларите преку нови бизнис можности, вмрежување и модерни бизнис алатки.

Пчелната- економија е проект кој ја подобрува продуктивноста на пчелната индустрија на многу гразлични начини. Преку едукација и информативни активности, професионалците и новите кандидати во апикултурата, ја имаат можноста да учат нови практики и методи преку развој на нивните вештини. Покрај тоа, преку вмрежување, тие се здобиваат со деловни контакти кои можат во иднина да бидат бизнис можности, додека преку-граничниот карактер може да послужи како ефективен линк со други земји.

Печати


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"